Veilig op hoogte

Veilig op hoogte
In 2017 zijn 3.217 steigerbouwers geregistreerd in het Centraal Diplomaregister door SVWOH. Door de aantrekkende markt is er grote behoefte aan gecertificeerde steigerbouwers. SVWOH is zich daarvan bewust en zet alles in om dit ook te blijven realiseren. Per 1 januari 2018 is afscheid genomen van DNV GL als Certificerende Instelling voor steigerbouw. Vooruitlopend op de aanwijzing van één of meer nieuwe Certificerende Instellingen (CI) heeft SVWOH een aantal stappen gezet waaronder een tijdelijke regeling om steigerbouwers, die al wel een examen met positief resultaat hebben afgelegd maar nog geen certificaat hebben, een registratiebewijs te geven dat ook wordt opgenomen in het Centraal Diploma Register (CDR) van het SSVV. De opdrachtgever kan dan zien dat de steigerbouwer voldoet aan zijn deskundigheid. Zodra het persoonscertificaat door de CI wordt verstrekt, zal dit in het register worden aangepast. SVWOH voert overleg met CI ’s om invulling te blijven geven aan het hierboven genoemde doel: VEILIG WERKEN OP HOOGTE gerealiseerd door gecertificeerde steigerbouwers!